لیست خدمات بخش اسپا

 • ماساژ ریلکسی 1.1 م تومان

  ۶۰ دقیقه

 • ماساژ سوئدی 1.2 م تومان

  ۶۰ دقیقه

 • ماساژ بافت عمقی 1.4 م تومان

  ۶۰ دقیقه

 • ماساژ بافت عمقی وی آی پی 2 م تومان

  ۹۰ دقیقه

 • ماساژ سنگ داغ 1.5 م تومان

  ۴۵ دقیقه

 • ماساژ موضعی 700 هزار تومان

  ۳۰ دقیقه

 • ماساژ صندلی ۵۰۰ هزار تومان

  ۲۰ دقیقه

 • کاپینگ تراپی(بادکش کل بدن) ۵۰۰ هزار تومان

  ۳۰ دقیقه

پکیج ماساژ VIP

 • ماساژ ترکیبی

  ۵۰ دقیقه

 • ماساژ سنگ داغ

  ۲۰ دقیقه

 • ماساژ سر و گردن

  ۱۰ دقیقه

 • کاپینگ تراپی (بادکش)

  ۱۰ دقیقه

2.3 م تومان

خانه درباره ماتماساینستاگرام